Hallitus laajentamassa paperittomien kiireetöntä terveydenhuoltoa: Maksukyvyttömyys ei saa olla este

Hallitus esittää niin sanottujen paperittomien henkilöiden terveydenhuollon laajentamista. Hallitus antoi asiasta lakiesityksen eduskunnalle torstaina.

Paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan Suomessa ilman laillista oleskeluoikeutta elävää ihmistä.

Hallituksen esityksen mukaan aikuisella paperittomalla henkilöllä olisi jatkossa oikeus saada myös tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä terveydenhuollon palveluita kiireellisen hoidon lisäksi. Tällaisia olisivat muun muassa synnytykseen liittyvät palvelut sekä tartuntatautien hoito ja niihin liittyvät rokotukset.

– Oikeus terveyspalveluihin olisi lähinnä saman laajuinen kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla henkilöillä. Valtio korvaisi järjestävälle taholle annetuista palveluista aiheutuneet kustannukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain mukaisesti, jos kustannuksia ei saataisi perittyä henkilöltä itseltään. Korvaus haettaisiin Kansaneläkelaitokselta, lakiesityksessä todetaan.

– Henkilöiden maksukyvyttömyydestä ei saisi aiheutua estettä palveluiden saamiselle. Valtion korvauksen saamisen edellytystä, että ensin olisi yritettävä periä kustannukset hoitoa saaneelta henkilöltä, ei sovellettaisi, jos palveluiden antaja arvioi hoitoa saaneen henkilön olevan ilmeisesti varaton.

Lain esittelijänä toimii perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) ja laki on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen.

– Muutoksella turvattaisiin nykyistä paremmin Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja perustuslaissa edellytetty oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin. Palvelujen käyttäjämäärän ollessa vähäinen, heille annettujen välttämättömien kiireettömien palveluiden vaikutukset valtion talouteen arvioidaan olevan vähäisiä. Vuotuiset lisäkustannukset ovat arviolta korkeintaan 1 miljoonaa euroa, esityksessä todetaan.

Tommi Parkkonen

Tommi Parkkonen