Luottamusmiehelle esitetään oikeutta saada tietoonsa kenen tahansa palkka

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Työryhmä ehdottaa, että tasa-arvolaissa lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista. Työryhmä luovutti raporttinsa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistille tänään maanantaina.

Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen.

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia, tasa-arvolakia.

Esityksen mukaan henkilöstön edustajilla olisi oikeus saada palkkakartoitusta laadittaessa yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja palkkavertailun kattavuuden varmistamiseksi tai palkkaerojen syiden selvittämiseksi.

Palkkasyrjintäkiellon toimeenpanoa tehostettaisiin siten, että sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää epäilevällä työntekijällä olisi oikeus saada mahdollisen syrjinnän arviointia varten toisen työntekijän palkkatietoja suoraan työnantajalta. Työntekijällä olisi salassapitovelvollisuus saamiinsa tietoihin.

Teknologiateollisuus: Ei olisi työntekijän etu

Teknologiateollisuuden johtaja Anne Somer kommentoi esitystä blogissa. Hänen mukaansa julkisuus ei ole tie oikeudenmukaiseen palkkaukseen. Somer katsoo, että julkisuus ennemmin vaikeuttaa hyvin tehdyn työn palkitsemista eikä pidä sitä siksi työntekijän etuna.

-Työryhmän enemmistö ehdottaa, että liiton luottamusmiehellä olisi oikeus saada tieto kenen tahansa yrityksen työntekijän palkasta, vaikka henkilö itse olisi tätä vastaan. Luottamusmiehellä olisi oikeus myös järjestäytymättömien ja toiseen liittoon kuuluvien työntekijöiden palkkatietoihin. Lisäksi yksittäisellä työntekijällä olisi oikeus saada tieto kenen tahansa samassa yrityksessä työskentelevän henkilön palkasta, jos hän epäilee palkkasyrjintää, Somer kirjoittaa.

-Jos kannustava palkkaus tulee palkka-avoimuuden takia vaikeaksi, työntekijät menettävät lisäansionsa ja yritys tärkeän keinon tuottavuuden parantamiseen. Myös uuden henkilöstön rekrytointi saattaisi vaikeutua.

Somer kuitenkin painottaa, että kannustavasta palkkauksesta ja sen kriteereistä tulee kertoa työpaikoilla mahdollisimman avoimesti.

Akava: Askel oikeaan suuntaan

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murron mielestä palkkaerot ovat sitkeä ongelma työmarkkinoilla. Akava pitää esitystä pääosin kannatettavana.

-Palkka-avoimuutta lisäämällä on mahdollista vähentää palkkasyrjintää ja perusteettomia palkkaeroja nykyistä tehokkaammin. Sen avulla voidaan myös lisätä palkkatietämystä, Murto kommentoi.

Murto katsoo, että palkoista pitäisi puhua rohkeasti ja avoimemmin. Hänen mukaansa se lisäisi oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja paikallista sopimista palkoista.

Esityksen mukaan tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus tulisi laatia työpaikoissa, joissa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Akava pitää työntekijärajaa valitettavana, koska se rajaa merkittävän osan työpaikoista ulkopuolelle.

Toimitus

Toimitus