Tietosuojaseloste

GDPR = General Data Protection Regulation

AlfaTV / Brilliance Communications Oy

on sitoutunut yhtiönä suojaamaan asiakkaiden ja kaikkien yhteistyötahojensa yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.
Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty ja rekisteröity.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Tietojen käyttö:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen, AlfaTV / Brilliance Communications Oy:n nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja edelleen kehittämisen mahdollistaminen sekä lisäarvon luominen AlfaTV / Brilliance Communications Oy:lle, asiakas- ja sidosryhmäyhteydenpito ja markkinointi sekä mielipide- ja markkinointitutkimus.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
AlfaTV / Brilliance Communications Oy, Jäspilänkatu 2b, 04250 KERAVA
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme:
info@alfatv.fi 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Henkilötietokanta voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
 • yksilöintitiedot, sukupuoli, syntymäaika, työtehtävä, titteli;
 • asiakkuuden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot kuten suosimasi yhteydenpitotapa, asiakasnumero, äidinkieli, uutiskirjeen lähetysmuoto ja -aika ja maksutiedot, pankkitilitiedot sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot kuten, Twitter, Facebook, LinkedIn ja käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot, kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite;
 • muut AlfaTV / Brilliance Communications Oy:n järjestämien tapahtumien, kampanjoiden, ryhmien, vapaaehtoistoiminnan ja tukemisen asianmukaisen ja onnistuneen järjestämisen sekä niihin osallistumisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luotto- ja maksupalvelujen tarjoajalta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Postitukseen, tietojen analysointiin ja arkistointiin
 • AlfaTV / Brilliance Communications Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
 • Markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja AlfaTV / Brilliance Communications Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, web-sivuston tai yhdistyksen sosiaalisen median käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

AlfaTV / Brilliance Communications Oy, säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit sekä järjestelmien tekninen prosessi ja tietoturva ovat korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain AlfaTV / Brilliance Communications Oy:n valikoiduilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Edellä mainittu ryhmä on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Henkilötietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin tunnuksin ja salasanoin.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yrityss: AlfaTV / Brilliance Communications Oy. (Y-tunnus: 2420723-3)
Jäspilänkatu 2b, 04250 Kerava

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja lahjoituksien koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida AlfaTV / Brilliance Communications Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen palvelun asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaallamme on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Huomioitavaa on, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Asiakas voi lähettää tai antaa tiedoksi tietojensa käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle, www.tietosuoja.fi.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

info@alfatv.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

AlfaTV / Brilliance Communications Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.
Voit itse päättää sinulle kohdistetusta viestinnästä ja lisäarvopalveluista sekä ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia viestejä.
Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää AlfaTV / Brilliance Communications Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille palvelun takaamiseksi sekä viestintää varten.
Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin tilinhallinnasta.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä ja informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö sivuillamme evästeitä ja mitä ne ovat?

AlfaTV / Brilliance Communications Oy käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Evästeitä käytetään myös käyttökokemuksen personointiin. Asiakkaan salliessa personoinnin voimme tarjota enemmän asiakasta kiinnostavia tuotteita ja paremmin kohdennettua mainontaa. Personointia varten asiakkaan selaimeen asetetaan kolmannen osapuolen (RichRelevance) eväste. RichRelevancelle lähetettävä tieto, kuten vierailut tuotesivuilla ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mm. sen, mitkä julkaisut ja tuotteet kiinnostavat asiakkaitamme ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaaseen kohdennettuja tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

  

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:

info@alfatv.fi