Valtioneuvosto: Suomi vastustaa EU:n metsälinjausta – hallitus erimielinen

LKS 20211019 The European flag with stars that woble is pictured at the European Commission headquarters building, in Brussels on October 13, 2021. LEHTIKUVA / AFP Aris Oikonomou

EU-ministerivaliokunta linjasi tänään keskiviikkona valtioneuvoston kannan EU:n kestävän rahoituksen taksonomia-asetuksen ilmastoa koskevaan delegoituun säädökseen. 

Suomi kyllä pitää delegoidun säädöksen tavoitetta ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen rahoittamisen edistämisestä sinänsä tärkeänä. Delegoidun säädöksen monien taloudellisten toimintojen teknisiä arviointikriteerejä on pidettävä pääosin onnistuneina ja tavoitteita tukevina.

Valtioneuvosto ei kuitenkaan kannata delegoidun säädöksen hyväksymistä Euroopan komission esittämässä nykyisessä muodossa.

Valtioneuvosto katsoo, että metsien käsittelyä koskevat tekniset kriteerit ovat osin vaikeasti ymmärrettäviä ja tulkinnanvaraisia. Kriteerien täyttymisen todentaminen olisi vaikeaa, eikä niitä voi kaikilta osin pitää tarkoituksenmukaisina. Tulkinnanvaraisuudesta voisi seurata, että metsätalous voisi rajautua taksonomian ulkopuolelle ja mahdollisuudet saada rahoitusta metsätalousinvestoinneille voisivat heiketä.

Suomi katsoo myös, että yksityiskohtaisen metsätalouden säätelyn tulee pysyä jäsenmaiden toimivallassa. Komission esityksessä vaaditaan teknisten arviointikriteerien tarkastelua metsätila- tai hankinta-aluetasolla, kun tähän asti metsien käytön kestävyyttä on tarkasteltu lähtökohtaisesti jäsenvaltion tasolla.

Komission energianäkemys ei kelpaa Suomelle

Suomi pitää valitettavana myös sitä, että vesivoimaa ja bioenergiaa kohdellaan teknisissä arviointikriteereissä eri tavoin kuin muita vähäpäästöisiä energiamuotoja.

Lisäksi Suomi pitää valitettavana sitä, että komissio ei ole sisällyttänyt ydinenergiaa koskevia teknisiä arviointikriteerejä ilmastoa koskevaan delegoituun säädökseen. Suomi pitää tärkeänä, että komissio antaa asiasta täydentävän delegoidun säädösehdotuksen viivytyksettä.

Taksonomia-asetus on tärkeä eri hankkeiden rahoitukselle. Se pyrkii vauhdittamaan päästövähennystavoitteiden saavuttamista luomalla luokituksen sille, millaiset rahoitus- ja investointikohteet voidaan katsoa kestäviksi. Hankkeen ilmastomyönteisyys voi vaikuttaa hankkeen saaman rahoituksen hintaan.

Ylen tietojen mukaan sekä vihreät ja vasemmistoliitto ovat jättäneet asiassa eriävän näkemyksensä.

Ruotsi on jo aiemmin kertonut äänestävänsä EU:n metsälinjausta vastaan.

Toimitus

Toimitus