Ympärivuorokautinen vanhushoito: Huonoa hygieniaa, likaisia vaatteita, kaatumisia, mustelmia, vammoja, kadonnutta omaisuutta…

Hoidon laiminlyönnit vaarantavat ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden, potilasturvallisuuden ja hoidon eettisten periaatteiden toteutumisen. Turun yliopiston tuoreessa tutkimuksessa ”Hoidon laiminlyönnit ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palvelussa – itsemääräämisoikeus ja ihmisarvoinen hoito” analysoitiin aluehallintovirastoille osoitettuja ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluun kohdistuneita kanteluita vuosilta 2018 ja 2019.

Aluehallintovirastoille osoitettiin vuosina 2018–2019 yhteensä 317 kantelua, jotka kohdistuvat laiminlyönteihin ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palvelussa. Kanteluissa ikääntyneiden hoitoa oli laiminlyöty perushoidossa, terveyden- ja sairaudenhoidossa ja vuorovaikutuksessa.

Yli 40 prosentissa kanteluita kuvattiin laiminlyöntejä ikääntyneiden hygieniassa. Tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että ikääntynyt ei saanut tarvitsemaansa apua tai saattajaa wc-käynteihin, peseytymisapua ei ollut riittävästi tai ikääntyneiden vaatteet olivat likaisia tai epäsopivia tarkoitukseensa.

Yli neljässä viidestä kanteluista laiminlyönti oli kohdistunut ikääntyneiden sairauksien hoitoon tai turvallisuuteen. Lähes 70 prosentissa kanteluista oli havaittu puutteita ikääntyneiden sairauksien, oireiden tai terveydentilan muutoksissa tai tunnistamisessa, lääkityksen puutteissa sekä puutteellisten, viallisten tai väärien apuvälineiden kuten silmälasien ja hammasproteesien käytössä. Lähes kolme viidestä kanteluista toi esiin puutteita ikääntyneiden turvallisuudessa ja valvonnassa. Valvontaa tarvinneet ikääntyneet oli jätetty yksin, ja tämä oli aiheuttanut kaatumisia tai tippumisia sängystä tai tuolilta. Vanhukset olivat myös ovien lukitsemattomuuden vuoksi poistuneet osastolta tai yksiköstä. Lisäksi ikääntyneillä oli havaittu mustelmia ja vammoja, joille ei ollut selitystä. 

Puolessa kantaluita ikääntynyt tai hänen läheisensä oli saanut puutteellista tai väärää tietoa ikääntyneestä tai hänen hoidostaan. Lisäksi läheisiä ei ollut ikääntyneen toiveesta huolimatta otettu mukaan hoidon päätöksentekoon tai hoidon suunnitteluun. Ikääntyneeltä puuttui myös lakisääteiset hoito- ja palvelussuunnitelmat tai ne olivat puutteellisia. Palvelusopimukseen liittyviä puutteita oli kuvattu joka viidennessä kantelussa. Niiden mukaisesti ikääntyneiden omaisuutta oli kadonnut tai vahingoittunut ja laskutus virheellistä tai epäselvää. 

Tarvitaan parempaa toimintakulttuuria

Ammattilaisten, esihenkilöiden, palvelun tuottajien ja ostajien sekä valvovan viranomaisen vastuut on oltava selkeästi määritetty ja niiden toteutumista on seurattava säännöllisesti. 

Ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuksien edistäminen ja hoidon laiminlyöntien välttäminen ovat ilmeisiä ympärivuorokautisen palvelun lähtökohtia. Tässä hankkeessa tuli esille, että hoidon laiminlyönnit ikääntyneiden palveluasumisessa kohdistuvat paitsi itsemääräämiseen myös laajemmin ihmisarvoisen hoidon toteutumiseen. 

Vaikka kanteluiden tuottaman tiedon on nähty olevan arvokas lisä ikääntyneiden hoidon ja palvelun laadun arvioinnissa, viranomaiseille tehtyjen ilmoitusten tulisi olla kuitenkin vasta viimekätinen keino puuttua laiminlyönteihin. Laiminlyöntien tunnistaminen ja puuttuminen on jokaisen työntekijän vastuulla ja organisaatioiden toimintakulttuurin tulisi olla sellainen, että se ehkäisee laiminlyöntejä. Ammattilaisilla on oltava yksilöinä ja työyhteisönä osaamista ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuksien edistämiseen sekä hoidon laiminlyöntien ja niiden riskien tunnistamiseen. 

Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan oikeutta päättää itseään koskevista asioista ja osallistua itseään koskevaa päätöksentekoon. Ikääntyneiden itsemääräämisoikeus on yksi etiikkaan ja lainsäädäntöön perustuvista hyvän hoidon palvelun arvoista.

Toimitus

Toimitus